Choď na obsah Choď na menu
 


 Park na Belopotockého ulici.

Je to park ohraničený Slovenským rozhlasom, Belopotockou a Lehotského ulicou, parcela č. 7855/1, o výmere 3374 m2. v Bratislave, k.u. Staré mesto
Je zvyškom pôvodného parku - Esterházyho záhrady, zaradeného podľa RUSES-u hlavného mesta Bratislavy k historickej zeleni mesta. Táto plocha je vedená v územnom pláne hlavného mesta, zatiaľ ako ako „Verejná zeleň“.     
O park na Belopotockého ulici bojujeme už od roku 1996 / teda 13-tý rok/, kedy sme sa s úžasom dozvedeli, že už nie je štátny, ale je v súkromných rukách a že vlastník ho chce zastavať. V roku 1997 sme sa ako občania spojili , a pre záchranu parku založili občianske združenie s názvom Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom meste. Za tých 13 rokov sme odvrátili niekoľko  projektov rôznych  vlastníkov parku .
A teraz trochu chronológie.
Parcela s parkom do roku 1968 bola majetkom Min.obrany, konkretne v správe Krajskej vojenskej ubytovacej správy ( ”KVUS”).  V roku 1982 definitívne zmluvou prešiel pozemok parku z Ministerstva.obrany na Slovenský rozhlas. Tak to bolo určené aj v územnom rozhodnutí pre výstavbu Rozhlasu s tým, že územie dnešného parku ustane zachované. Po skončení výstavby, ROZHLAS previedol bezodplatne v roku 1986 správu parcely na ZARES/mesto/, kde bolo v zmluve napísané, že park , ktorý zrevitalizovali za 1 milion  Sk vracajú občanom do užívania ako sĺúbili. Je veľmi dôležité, že vtedajší hlavný architekt určil zrevitalizovaný park na Belopotockého v roku 1987 za vyhradenú zeleň.
A potom prišla nežná revolúcia a vstali noví bojovníci.
ZARESu–obdržal v roku 1991 list ROZHLASu, v ktorom bola konštatovaná neplatnosť HZ o prevode správy národného majetku z roku 1986 uzatvorenej medzi Čsl. rozhlasom a ZARESom/mestom/  a zástupca ROZHLASu žiadal súhlas na zrušenie zmluvy z dôvodu jej neplatnost i a odvolával sa na zmluvu KVUS s ROZHLASom,. o dočasnom využívaní pozemku a o následnom vrátení pozemku po dokončení stavby Min.obrany. Túto zmluvu dodnes nikto nevidel a pre revolúciou , by táto možnosť asi nikoho nenapadla.Ciže mesto malo park v správe a vlastníctve skoro 4 roky.
V roku 1991   KVUS /Min.obrany/ predala park súkromnej firme INTERAX s r.o. ako prebytočný majetok  zmysle vyhlášky 119/1988 Zb. za cenu 10.239,- Kčs.  Celá transakcia vrátane zápisu do katastra sa uskutočnila za 3 dni.
.V roku 1992 predala firma INTERAX v Bratislave, park firme INTERAX v Brne a v roku 1996 firma INTERAX Brno predala park firme AXEFIN v Bratislave. Je zvláštne, že ing. Straka z firmy INTERAX Brno prešiel s parkom do firmy AXEFIN.
Aktualizáciou územného plánu v roku 1993, kedy sa územný plán zmenšil do mierky 1:25000, zmizla hlavne zo stredu města všetka zeleň okrem Úradu Vlády, Námesta slobody a Medickém záhrady, pretože mali menej jako 0,5 ha.
Celý stred mesta vlastne ostal v územnom pláne červený a zeleň sa včlenila pod grafický znak „červená farba“ čo znamená „Občiansku vybavenosť“. Ale pozor, súčasťou „Občianskej vybavenosti „ je aj zeleň. Čiže aj park Belopotockého bol schovaný pod týmto grafickým znakom. Iba vykladači územného plánu to nechvěli rešpektovať.
V roku 1999 sme sa obrátili na Ministerstvo obrany so žiadosťou o prešetrenie nakladania s majetkom štátu. V roku 2000 Min.obrany postúpilo prípad Vojenskej prokuratúre z dôvodu trestného činu pri správe cudzieho majetku.prípad nie je do dnes uzatvorený.
Firma AXEFIN sa snažila na´dalej stavať, ale naše občianske združenie bolo v strehu. Potom sa pokúšala pozemok vymeniť
Po prvý krát už v roku 1997. Ďalšia možnosť prišla od primátora Ďurkovského v roku 2003 ale poslanci výmenu neschválili. Pán starosta Čiernik prisľúbil výmenu v septembri roku 2004. Ale to ešte „nevedel“, že magistrát vydal po 8 rokoch firme AXEFIN v marci 2004 súhlasné stanovisko k investičnému zámeru, ktoré dal napriek informáciam , ktoré mal/ aj Ing. Macko/  od Občianskej iniciatívy o podozrivom nadobudnutí majetku od Min.obrany.
Zistili sme , že súhlasné stanovisko podpísala v zastúpení primátora námestníčka Ing.Mikušová. Týmto činom mesto akoby „zlegalizovalo“ podozrivý predaj historickej zelene-parku.
Na základe súhlasného stanoviska firma AXEFIN predala park na Belopotockého ulici, v októbri 2004 firme ZIPP za cca 60.000 milonov, ktorá sa opäť bude snažiť o zrealizovanie stavebného zámeru. Cena parku sa súhlasným stanovisko k výstavbe dvihla z pôvodných 10.000 Sk na 60 milionov Sk . Takto mesto zhodnotilo investorský pozemok.
Ako OI sme už v roku 1997 upozornili na podozrivé machinácie s majetkom mesta.
Rok 2005
.- firma ZIPP podala žiadosť o výrub 92 stromov zo 120.
 Občianska iniciatíva podala žiadosť o stavebnú uzáveru
Rok 2006 
- stavebná uzávera zamietnutá, odvolanie na Ministerstvo RR a V zatiaľ bez odozvy
3.2006 firma ZIPP začala oplocovať park
4.2006 – obnovenie konanie o výrube
6.2006 –pretože sme upozornili kompetentných, že investor chce stavať úplne iný projekt než na aký má          záväzné stanovisko, bolo pôvodné výrubové koanie zrušené a vyhlásené ďalšie konanie o výrube            pre projekt na ktorý dostal minulý majiteľ Záväzné stanovisko Magistrátu.
-Prokurátor vydal protest proti nevyhláseniu stavebnej uzávery v parku na Belopotockého.
-Magistrát aj Staré Mesto tento protest nerešpektovali   
7.2006 -firma ZIPP požiadala o územné rozhodnutie napriek tomu že ešte nebolo ukončené výrubové                         konanie
8.2006 - MČ Staré Mesto vydáva územné rozhodnutie k umiestneniu stavby č.0968
Naša OI sa odvolala na KSU/Krajský stavebný úrad/
9.2006 - Mesto v snahe zachovať v tejto lokalite zeleň navrhlo spoločnosti ZIPP Bratislava, že pozemok odkúpi. Poslanci mestského zastupiteľstva prijali uznesenie, v ktorom schválili sumu sedem miliónov korún. Spoločnosť ZIPP Bratislava ponúkla mestu predaj  pozemku za 70 miliónov. Obchod sa neuskutočnil.
11.2006 KSU zamietlo naše odvolanie a potvrdilo rzhodnutie MČ Staré Mesto.
 
Rok 2007
2.2007   OI podala žalobu na Krajský súd, nazrušenie vydaného územného rozhodnutia k umiestneniu                                                                                                stavby v parku na Belopotockého
3.2007     V marci tohto roka sa na mestskom zastupiteľstve objavil návrh na odkúpenie pozemku za túto sumu. Poslanci nakoniec ponuku sumy, ktorú je mesto ochotné za pozemok zaplatiť, zdvihli na    20 miliónov. Takúto sumu však spoločnosť ZIPP Bratislava neakceptovala, pretože poľa našich      informácií zaplatila za inkriminované pozemky až 50 miliónov korún
4.2007     Obvodný úrad ŽP povolil až teraz výrub stromov a zelene v parku na Belopotockého
Špecialny odbor OUŽP vyhlásil stavebné konanie na prekládku vodovodu z parku.
5.2007  28.5.2007 Krajský súd  zrušil územné rozhodnutie pre stavbu v parku na Belopotockého.
31.5.2007 sa prijimal nový územný plan, kde sa z večera do rána objavilo v uzneseni, že         do nového územného plánu sa má premietnúť územné roznodnutie , ktoré bolo práve zrušené Krajským súdom. Okamžite sme informovali primátora a ten na zastupiteľstve vyhlásil, že to bude riešiť autoremedúrou a po prešetení skutkovej podstaty.
Na náš list nám primátor v juli 2007 odpovedal, že autoremedúra sa prejavila tým, že v novom  územnom pláne je park ako „Zeleň-parky,parkové úpravy“
Žiaľ pri primátorovej autoremedúre, nebola táto skutočnosť zmenená v uznesení. Čo nám doteraz  spôsobuje problémy.
Po rozhodnutí súdu ZIPPka okamžite podala na MČ Staré Mesto žiadosť o nové územné koanie.
V tejto dobe už nemala platné záväzné stanovisko k výstavbe v parku. MČ Staré Mesto napriek  tomu pokračovala v územnom konaní.
Naše občianske združenie sa odvolalo voči zastaveniu súdneho konania na Najvyšší súd.
7.2007 Staré Mesto vydáva 2.územné rozhodnutie k umiestneniu stavby č.1031
Naša OI sa odvolalo na KSU.
9.2007 Staré Mesto na všeobecný podnet Magistrátu inicializuje zmeny k prijatému územnému plánu.  Medzi zmenami sa objavila zmena funkcie parku zo zelene na stavebný pozemok, na základe   textu uznesenia pri prijimani UP, napriek tomu že primátor to autoremedúrou zamieto. Starosta  Starého Mesta podal tieto zmeny iba v spolupráci odborným útvarom na MČ. Poslanci  zastupiteľstva MČ neboli informovaní na zastupiteľstve a ani v komisiach  Bolo medializované bez zmeny. 
11.2007 KSU potvrdzuje platnosť 2.územného rozhodnutia, ktoré nadobúda právoplatnosť 5.11.08.     11.2007 30.11.2007 bola podaná žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
 
Rok 2008
1.2008    OUŽP vydáva stavebné povolenie na prekládku vodovodu. Pretože, rozhodnutie o prekládke bolo vyvesené iba na Karloveskej ceste, kde samozrejme ako obyvatelia Starého Mesta    nechodíme často, konanie sa obišlo bez stanovísk občanov žijúcich v tejto lokalite .
Takýto spôsob oznamovania dôležitých rozhodnutí je v súlade so súčasným správnym  poriadkom, čo je nenormálna situácia.
1.2008    Firma ZIPP podáva žiadosť o stavebné povolenia prekládku horúcovodu. Vzhĺadom k tomu, oznam bol zverejnený na tabuli MČ Staré Mesto, sme sa o tomto koaní dozvedli. Občania dodali stanovisko ku konaniu.
2.2008   MČ Staré Mesto vydala stavebné povolenie na prekládku horúcovodu. Občania sa samozrejme  odvolali
3.2008  Oznámenie o začatí stavebného konania na hlavnú stavbu Aparman park, Lehotského   ulica“ pre investora ZIPP.
4.2008    Zisťovacie e koanie v parku na Belopotockého za prítomnosti občanov a médii.
Na konanie prišla zástupkyňa Magistrátu, ktorá oznámila že stavbu idú povolovať do zelene  a Magistrát nesúhlasí.
ZIPPka odovzdala na konaní rozhodnutie Ústavného súdu o zrušení rozhodnutia  Krajského súdu, ktoré zrušilo 1.územné rozhodnutie.
Krajský súd pozastavil konanie v našej žalobe voči 2.územnému rozhodnutiu.
V súčasnom stave má ZIPPka dve platné územné rozhodnutia. Problémom je, podľa ktorého    územného rohodnutia by malo prebiehať stavebné konanie. Zároveň druhé územné rozhodnutie   bolo vydané bez platného záväzného stanoviska Magistrátu a do zelene. Taký bo stav pri 2.územnom konaní.
ZIPPka podala aj podnet na prokuratúru, voči nepremietnutiu vtedy zrušeného 1.územného  rozhodnutia. Prokurátor vydal v apríli 28 upozornenie, aby sa prieet urobil, bez toho aby zanalyzoval konkrétnu situáciu v čase keď sa prijimal územný plán.

6.2008   KSU potvrdilo rozhodnutie MČ Staré Mesto o stavebnom povolení na prekládku horúcovodu.  

7.2008 Magistrát zmeni funkciu parku zo zelene na občiansku vybavenosť. Má sa premietnúť územné rozhodnutie firmy ZIPP, ktoré bolo v čase prijimania územného plánu zrušené. Ale prokurátor napriek tomu vydal upozornenie a magistrát sa túto zmenu chystá urobiť bez zákonného postupu t.j.bez riadneho prerokovania podľa stavebného zákona. 

MČ Staré Mesto oznámila že bude prebiehať opakované prerokovanie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu projektu Apartman park. Zistilo sa že investor urobil zmeny v projekte voči  územnému rozhodnutiu, hlavne v zabratí väčšej plochy. Výrazne zmenil aj pôvodný projekt v spôsobe ukotvenia stavby B so zemou, čoho následkom je zväčšenie spevnenej plochy pre stavbu a ubytok zelene.Minimálne 3 stromov nad 75 cm priemeru a trávnatej plochy.
 Inak firma ZIPP má stále záujem o výmenu pozemku parku za adekvatný pozemok. Možno by tu bola cesta na dohodu. Lebo keď Magistrát zlegalizoval podivné získaný pozemok, výmena by bola schodným riešením.
 

Aktuálne informácie ku kauze parku Belopotockého 30.1.2012
Súčasný právny stav je, že investor nemá žiadne územné rozhodnutie a

z toho dôvodu je odložená vykonateľnosť stavebného povolenia na hlavnú stavbu.

1.Najvyšší súd zrušil aj posledné územné rozhodnutie k umiestneniu stavby na mieste parku Belopotockého, ktoré vydal Krajský stavebný úrad pre firmu ZIPP, pretože navrhovaný projekt pre stavebné konanie bol v rozpore s vtedy platným územným rozhodnutím, ktoré bolo  s takým obsahom, ako to investor potreboval pre svoje zmenené zámery. /existovali 3UR a všetky sme postupne zrušili/.

 2.Na základe toho Krajský súd odložil aj vykonateľnosť  stavebného povolenia na hlavnú stavbu Apartman parku. Stavebné povolenia sme tiež súdom zrušili a vrátili na nové konanie. Súdom zrušené v počte 2.

3.Krajský súd rovnako vrátil na začiatok ďalšie stavebné konanie na dopravnú stavbu a spevnené plochy v parku Belopotockého, ktoré vydala MČ Staré Mesto v roku 2009, pretože stavebný úrad Staré Mesto nás vtedy ako riadnych účastníkov konania, občanov dotknutých stavbou zo zákona, o týchto skutočnostiach neinformoval.

To súdom zrušené v súčasnosti neexistujúce územné rozhodnutie ' SU-2005'2006/13482'/50197'/UR/Ga zo dňa

2.8.2006 je doteraz premietnuté v územnom pláne a bolo podkladom na zmenu parku Belopotockého v územnom pláne prijatom v roku 2007 zo zelene na stavebnú parcelu,

hoci v celom procese skoro 9 ročného prerokovávania bol vo všetkých variantoch park ako zeleň a bolo to jediné premietnuté UR z celej Bratislavy.

Toto UR bolo súdom po prvý krát právoplatné zrušené k 1.6.2007, park bol potom skoro vyše roka v UP zeleň. V roku 2008 na základe „podnetu prokurátora“, keď prebehlo nové súdne konanie sa Krajský súd sa stotožnil s rozhodnutím MČ a KSU, že UR môže byť vydané aj keď nie je platné výrubové rozhodnutie, plochu parku administratíve zmenili na stavebnú parcelu. My sme sa samozrejme odvolali na Najvyšší súd, kde sme v roku 2010 uspeli a súd uznal že vydané územné rozhodnutie a následne aj ďalšie dve UR, ktoré tiež prebehli boli zrušené ako nezákonné.

 
Právny názor

-        Ak teda Krajský súd v Bratislave rozhodol právoplatným spôsobom o zrušení predmetného rozhodnutia, povinnosťou orgánov aplikácie práva je rešpektovať právny stav, ktorý nastal k 1.6.2007. Preto, ak rozhodnutie, ktoré malo byť premietnuté do čistopisu územného plánu je právoplatne zrušené, nie je tu v takom prípade spôsobilý predmet takéhoto priemetu. Ak by napriek tejto skutočnosti došlo k priemetu súdom právoplatne zrušeného územného rozhodnutia do čistopisu územného plánu, išlo by o zásah do právomoci súdu a relativizáciu súdnych rozhodnutí.

-        Podobná situácia by mohla nastať aj v rámci zákonodarného procesu. Prijatý zákon by obsahoval ustanovenie, ktorým by odkazoval na iný právny predpis, ktorý by sa mal v stanovených prípadoch primerane aplikovať na určené oblasti upravené prijatým zákonom. Po prijatí tohto zákona by však došlo k zrušeniu právneho predpisu ku ktorému smeroval odkaz. Absurdnou by bola požiadavka, aby sa zrušený právny predpis primerane aplikoval na prijatý zákon aj naďalej, pretože v čase prijatia zákona bol predpis platný. V takom prípade totiž nie je potrebný zásah zákonodarcu do prijatého zákona prostredníctvom legislatívneho procesu, aby dosiahol neuplatňovanie zrušeného právneho predpisu.

Trochu historie

Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Ale za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny tejto štvrte a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu. Firma Strabag-ZIPP je ďalšou firmou, ktorá plánuje likvidáciu zelene parku. Občania sa o jeho záchranu snažia už 16-ty rok, no zatiaľ bez úspechu. Snažili sa zachrániť majetok mesta, pretože park po 15-ročnej výstavbe rozhlasu vrátili riadne mestu a občanom.

 

Niečo z likvidácie Zaresu-t.j. dôkaz, že pozemok bol magistrátny- o neštandartnej likvidácii sú doklady

Rovnako je zarážajúce neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu.

Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého  vyhradenú zeleň, tak ako to bolo dovtedy aj v smernom územnom pláne z roku 1976. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.

Pozemok parku , po dostavbe Rozhlasu prešiel v roku 1986 riadnou hospodárskou zmluvou na Zares -Zahradnícke a rekultivačné služby hl.22 mesta a správa mestskej zelene ako mu to prikazovalo územné rozhodnutie.  otom prišla neprehľadná a nezákonná likvidácia mestskej organizácie Zares, ku ktore sa dajú doložiť doklady toto dokazujúce.

Pomocou vykonštruovaných argumentov bol pozemok  úplne jednoducho so súhlasom p.Rešovskej zo Zaresu, p. Judr. Jany Ronalovej a pracovníkmi Vojenskej ubytovacej správy.

 Park mohlo pred pochybnými manipuláciami a následným predajom zachrániť vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Kresánkom. Pretože Ministerstvo obrany  konkretne Krajska vojenská ubytovacia správa predali v roku 1991 pozemok, ktorý im nepatril za 10.300 Sk t.j 3 Sk/m2 . My sme sa o tejto skutočnosti dozveli po piatich rokoch od predaja v roku 1996 a začali sme boj o záchranu parku. Hoci sme upozornili všetky inštitúcie samosprávy, vtedajšie vedenie mesta zasa na čele s primátorom Kresánkom, neurobilo žiadne právne kroky na vyriešenie tejto situácie a neurobil ich ani Moravčík ani Ďurkovský za dve volebné obdobia. Skôr nás všetci využili.

Hoci stanoviská  odborných útvarov územného plánovania jasne deklarovali zeleň,  že aj v rámci občianskej vybavenosti je pozemok parku pod graficky znakom 3 definovaný ako zeleň. Čiže my občania sme sa podujali na záchranu zelene v Starom meste a to zelene , ktorá vlastne po reštrukturalizácii samosprávy od roku 1990 a zrušení Zaresu naozaj patrila mestu. A trvá to už 19-tý rok t.j.od apríla.

 Bratislavský územný plán sa v roku 1993 aktualizoval. Pri aktualizácii boli zmeny v územnom pláne, ale žiadna zo zmien sa netýkala parku, ani jeho najbližšieho okolia. To znamená, že park bol naďalej vyhradenou zeleňou

Občania zorganizovali 4 petície -cca 7000 podpisov, okolo 200 podaní, odvolaní, a veľa ďalších protestov, ktoré sme ako občania podnikli na záchranu mestského parku.

Soňa Párnická,  0903846193, 02/52498379, sona.parnicka@gmail.com


 
Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP v Starom meste.
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Neuveritelny pridap, Slovenky Klondajk

(ondrej, 18. 8. 2008 19:09)

Nie nezakonnost je to to co ma tu zaraza, ale predovsetkym Ludka stranka veci. Zipp si obhajuje svoju investiciu co sa da chapat, ale predovsetkym by malo mesto byt tym hlavnym ,kto by sa mal snazit zachranit tento park. Je to smutne a som rad ze existuju aj ludia,ako toto obcianske zdruzenie pretoze by tu neostal kamen na kameni.
Dufajme ze zvitazime na nad nasou vlastnou blbostou.