Choď na obsah Choď na menu
 


 

Genéza kauzy park Belopotockého.

Do septembera 1968    
·            vlastník Ministerstvo obrany
 
október 1968
1982   
·            vlastník Rozhlas – výstavba
·             definitívny vlastník parku Rozhlas riadny prevodom HZ z MO na Rozhlas
 
             1987   
  
·            určenie charakteru pozemku parku hl. architektom -vyhradená zeleň
 

 od.r 1986

                         

          vlastník ZARES /mesto Bratislava/ - po dokončení výstavby Rozhlasu, rozhlas revitalizova park za cca 1.milion korún 

     1991    
·            úspešné napadnutie vlastníctva parku mestom zo strany Rozhlasu a Min. obrany (bez pokusu o zachovanie majetku mesta)
 
                                         
·            prechod vlastníctva parku na Min. obrany a expresný zápis do katastra
 
1991
·            Min.obrany predáva park súkromnej firme INTERAX Bratislava za /10.239.- Sk
 
1992
·            firma INTERAX Bratislava predala park firme INTERAX Brno
 
1993
·            aktualizácia UPN , nikde sa explicitne nevyskytuje zmena funkcie pozemku parku Belopotockého zo zelene na Obč. vybavenosť   
 

1996

 

1997

·            firma INTERAX Brno zastúpená Ing. Strakom predala park firme AXEFIN /Ing. Straka sa stáva konateľom AXEFINu/

        ZALOŽENIE OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

1999
·            prešetrenie nakl. majetku štátu na Min. obrany, našiel sa síce trestný čin ale prípad nie je došetrený
 
   2002  
·            AXEFIN podáva na MŽP Zámer na výstavbu – MŽP považuje Zámer z hľadiska posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie za nedostatočný
 
marec2004
·            kladné Záväzné stanovisko Magistrátu k inv. zámeru firmy AXEFIN
 
október 2004
·            na základe kladného Záväzného stanoviska magistrátu, predaj parku firme ZIPP Bratislava za cca 50 mil. Sk
 
2005
·            predĺženie kladného Záväzného stanoviska magistrátu, pre firmu ZIPP /STRABAG/ , stále pre investičný zámer firmy AXEFIN
 
2005
·            ZIPP/STRABAG podáva na MŽP Zámer na výstavbu – MŽP považuje napriek negatívnym stanoviskám a nedostatkom v zámere zámer akceptuje a vydáva negatívne stanovisko k stavbe ale nenariaďuje vypracovanie správy o hodnotení vplyvu stavby na ž.p. OI sa odvoláva na MŽP, ktoré postoj odboru v súčasnej dobe preveruje. Stavba je iná než je tá ku ktorej vydal Magistrát kladné záväzné stanovisko.
 
2005
·            žiadosť ZIPP/STRABAG/ o výrub 92 zo 120 stromov v parku
 
2005
·            žiadosť OI o stavebnú uzáveru park na Belopotockého
 
2005
·            prerušené konanie o výrube do doriešenia stavebnej uzávery
 
2006
·            február - Stavebný úrad žiadosť o stavebnú uzáveru zamieta
 
2006
·            marec    -Predĺženie kladného Záväzného stanoviska magistrátu, pre firmu ZIPP /STRABAG/, stále pre stavbu podľa investičného zámeru firmy AXEFIN, napriek tomu, že investor už predkladá úplne iný projekt
 
2006
·            žiadosť OI na magistrát o informáciu o zmene/kedy sa uskutočnila/, funkcie parcely parku Belopotockého parcela 7855/1 v k.u. SM zo zelene na Obč. vybavenosť.
Odpoveď magistrátu znie, že už 20 rokov sa na tejto ploche nerobili zmeny tj. platí vyjadrenie útvaru hl. architekta z roku 1987, po dostavbe slov.rozhlasu, že park je vyhradená zeleň.
          Napriek tomu magistrát hodnotí pozemok na základe mapy v mierke    1:25000,ako   občiansku vybavenosť.
       Poznámka: v zmysle tohto výkladu nie je v Starom meste okrem 4  parkov žiadna zeleň!
 
                27.03.2006
·            firma ZIPP/STRABAG/ začala oplocovať pozemok parku
 
               april   2006 

 

 

              maj 2006  

                júl 2006   

 
·            MČ Staré Mesto zamietla stavebnú uzáveru, pokračovanie konania o výrube , na výrubovom konsí sa zučastni aj primátor, kde prisľúbil občanom pomoc pri záchrane parku
·            podnet na prokuratúru voči rozhodnutiu stavebneho úradu k stavebnej uzávere
·            Súhlas MČ Staré Mesto s výrubom 92 stromov v parku
·            Upozornenie kompetentných, že investor vybavuje povolenia na projekt na ktorý nemá záväzné stanovisko
·            2.projekt na vyrub stromov  /na ktorý má zaväzne stanovisko magistratu t.j. pre pre proj. minuleho majiteĺa firmu AXEFIN/
·            suhlas Stareho Mesta na vyrub stromov podľa 2.projektu
·            prebiehajú odvolacie konania súčasne na 2 výruby
·            V juli 2006 vyhlásil stavebný úrad „Územné konanie“ v parku
 
 
        august   2006
·            V auguste 2006 vydal „Rozhodnutie o umietsnení stavby“ napriek tomu, že konania o výrube ešte nedobehli.
·            Prokurátor vydal protest proti rozhodnutiu Stavebného úradu za nevyhlásenie stavebnej uzávery a označil jeho rozhodnutie za nezákonné.
·            Krajský stavebný úrad nesúhlasí so stanoviskom prokurátora a posunul riešenie v septembri            na mimisterstvo výstavby a RR
 
     September 2006
·            Mestské zastupiteľstvo neschválilo odkúpenie paku od firmy ZIPP, hoci v predošlom uznesení bola takáto možnosť. Ponúkli firme iba 7 milionov Sk.
·            Tým, že sa neschválil ani územný plán ZIPP má zatiaľ cestu k výstavbe otvorenú.
 
        Februar 2007
Podanie na súd - žaloba voči vydanému územnému rozhodnutiu
 
          April   2007
 
  Maj  2007
Podnet na prokuratúru voči výkladu územného plánu a územnému rozhodnutiu
 Prijimanie územného plánu –park je v návrhu ZELEŇ
 
 Máj 28.5.2007
Rozhodnutie krajského súdu o zrušení územného rozhodnutia z procesných dôvodov
Firma ZIPP podáva žiadosť o nové územné rozhodnutie, hoci nemá platné záväzné stanovisko k výstavbe a v novom územnom pláne má park funkciu zeleň.
     Máj 30.5.2007
V uznesení pre prijimanie UPN sa zvečera do rána , bez prerokovania, objavil bod - premietnúť územné roznodnutie , ktoré bolo práve zrušené Krajským súdom . Primátor na zastupiteľstve vyhlásil, že to bude riešiť autoremedúrou a po prešetení skutkovej podstaty.
              Jul 2007
Odpoveď primátora na nášu otázku riešenia situácie, napísal že autoremedúra sa prejavila tým, že park bude v novom územnom pláne naďalej zeleň.
MČ Staré mesto vydáva 2.územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.1031, naše OZ sa odvolalo
    September 2007
Staré Mesto prostredníctvom „iba starostu Petreka “ na všeobecný podnet Magistrátu inicializuje zmeny k prijatému územnému plánu. Medzi zmenami sa objavila zmena funkcie parku zo zelene na stavebný pozemok
     November 2007
KSU potvrdzuje platnosť 2.územného rozhodnuia-právoplatné 5.11.2007
 
 Podaná žaloba na preskúmanie zákonnosti 2.územného rozhodnutia
        Január 2008
Špecialny stavebný úrad na OUŽP vydáva stavebné povolenie na prekládku vodovodu. Pretože, rozhodnutie o prekládke bolo vyvesené iba na Karloveskej ceste. Neboli sme informovaní ako dotknutí občania.
 
Firma ZIPP podáva žiadosť na stavebné povolenie pre  prekládku horúcovodu. Vzhĺadom k tomu, že tentoraz bol oznam zverejnený na tabuli MČ Staré Mesto, sme sa o tomto konaní dozvedeli. Občania dodali svoje stanoviská.
 
      Február 2008
 MČ Staré Mesto vydala stavebné povolenie na prekládku horúcovodu. Občania sa   odvolali.
 
         Marec 2008
Oznámenie o začatí stavebného konania na hlavnú stavbu Aparman park, Lehotského ulica“ pre investora ZIPP.
 
          Apríl 2008
Zisťovacie e konanie v parku na Belopotockého za prítomnosti občanov a médii.Občania a OZ dodali svoje nesúhlasné stanoviská, vrátane zástupcu magistrátu
ZIPPka odovzdala na konaní rozhodnutie Ústavného súdu o zrušení rozhodnutia    Krajského súdu, ktoré zrušilo 1.územné rozhodnutie.
Krajský súd pozastavil konanie v našej žalobe voči 2.územnému rozhodnutiu.
V súčasnom stave má ZIPPka dve platné územné rozhodnutia
 
ZIPPka podala aj podnet na prokuratúru, voči nepremietnutiu vtedy zrušeného 1.územného   rozhodnutia.
Prokurátor vydal v apríli 2008 upozornenie, aby sa priemet urobil, bez toho aby        zanalyzoval konkrétnu situáciu v čase keď sa prijimal územný plán.
 
 
Naše občianske združenie sa odvolalo voči zastaveniu súdneho konania na Najvyšší súd
 
           Jún 2008
KSU potvrdilo rozhodnutie MČ Staré Mesto o stavebnom povolení na prekládku horúcovodu.  
MČ Staré Mesto oznámila že bude prebiehať opakované prerokovanie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu projektu Apartman park. Zistilo sa že investor urobil zmeny v projekte voči územnému rozhodnutiu, hlavne v zabratí väčšej plochy. Výrazne zmenil aj pôvodný projekt v spôsobe ukotvenia stavby B so zemou, čoho následkom je zväčšenie spevnenej plochy pre stavbu a ubytok zelene.Minimálne 3 stromov nad 75 cm priemeru a trávnatej plochy
          Júl 2008
 Magistrát zmeni funkciu parku zo zelene na občiansku vybavenosť. Má sa premietnúť územné rozhodnutie firmy ZIPP, ktoré bolo v čase prijimania územného plánu zrušené. Ale prokurátor napriek tomu vydal upozornenie a magistrát sa túto zmenu chystá urobiť bez zákonného postupu t.j.bez riadneho prerokovania podľa stavebného zákona.
 
 

 

Aktuálne informácie ku kauze parku Belopotockého 30.1.2012
Súčasný právny stav je, že investor nemá žiadne územné rozhodnutie a

z toho dôvodu je odložená vykonateľnosť stavebného povolenia na hlavnú stavbu.

1.Najvyšší súd zrušil aj posledné územné rozhodnutie k umiestneniu stavby na mieste parku Belopotockého, ktoré vydal Krajský stavebný úrad pre firmu ZIPP, pretože navrhovaný projekt pre stavebné konanie bol v rozpore s vtedy platným územným rozhodnutím, ktoré bolo  s takým obsahom, ako to investor potreboval pre svoje zmenené zámery. /existovali 3UR a všetky sme postupne zrušili/.

 

2.Na základe toho Krajský súd odložil aj vykonateľnosť  stavebného povolenia na hlavnú stavbu Apartman parku. Stavebné povolenia sme tiež súdom zrušili a vrátili na nové konanie. Súdom zrušené v počte 2.

3.Krajský súd rovnako vrátil na začiatok ďalšie stavebné konanie na dopravnú stavbu a spevnené plochy v parku Belopotockého, ktoré vydala MČ Staré Mesto v roku 2009, pretože stavebný úrad Staré Mesto nás vtedy ako riadnych účastníkov konania, občanov dotknutých stavbou zo zákona, o týchto skutočnostiach neinformoval.

To súdom zrušené v súčasnosti neexistujúce územné rozhodnutie ' SU-2005'2006/13482'/50197'/UR/Ga zo dňa

2.8.2006 je doteraz premietnuté v územnom pláne a bolo podkladom na zmenu parku Belopotockého v územnom pláne prijatom v roku 2007 zo zelene na stavebnú parcelu,

hoci v celom procese skoro 9 ročného prerokovávania bol vo všetkých variantoch park ako zeleň a bolo to jediné premietnuté UR z celej Bratislavy.

Toto UR bolo súdom po prvý krát právoplatné zrušené k 1.6.2007, park bol potom skoro vyše roka v UP zeleň. V roku 2008 na základe „podnetu prokurátora“, keď prebehlo nové súdne konanie sa Krajský súd sa stotožnil s rozhodnutím MČ a KSU, že UR môže byť vydané aj keď nie je platné výrubové rozhodnutie, plochu parku administratíve zmenili na stavebnú parcelu. My sme sa samozrejme odvolali na Najvyšší súd, kde sme v roku 2010 uspeli a súd uznal že vydané územné rozhodnutie a následne aj ďalšie dve UR, ktoré tiež prebehli boli zrušené ako nezákonné.

 
Právny názor
      

Ak teda Krajský súd v Bratislave rozhodol právoplatným spôsobom o zrušení predmetného rozhodnutia, povinnosťou orgánov aplikácie práva je rešpektovať právny stav, ktorý nastal k 1.6.2007. Preto, ak rozhodnutie, ktoré malo byť premietnuté do čistopisu územného plánu je právoplatne zrušené, nie je tu v takom prípade spôsobilý predmet takéhoto priemetu. Ak by napriek tejto skutočnosti došlo k priemetu súdom právoplatne zrušeného územného rozhodnutia do čistopisu územného plánu, išlo by o zásah do právomoci súdu a relativizáciu súdnych rozhodnutí.


-        Podobná situácia by mohla nastať aj v rámci zákonodarného procesu. Prijatý zákon by obsahoval ustanovenie, ktorým by odkazoval na iný právny predpis, ktorý by sa mal v stanovených prípadoch primerane aplikovať na určené oblasti upravené prijatým zákonom. Po prijatí tohto zákona by však došlo k zrušeniu právneho predpisu ku ktorému smeroval odkaz. Absurdnou by bola požiadavka, aby sa zrušený právny predpis primerane aplikoval na prijatý zákon aj naďalej, pretože v čase prijatia zákona bol predpis platný. V takom prípade totiž nie je potrebný zásah zákonodarcu do prijatého zákona prostredníctvom legislatívneho procesu, aby dosiahol neuplatňovanie zrušeného právneho predpisu.

Trochu historie

Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Ale za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny tejto štvrte a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu. Firma Strabag-ZIPP je ďalšou firmou, ktorá plánuje likvidáciu zelene parku. Občania sa o jeho záchranu snažia už 16-ty rok, no zatiaľ bez úspechu. Snažili sa zachrániť majetok mesta, pretože park po 15-ročnej výstavbe rozhlasu vrátili riadne mestu a občanom. 

Niečo z likvidácie Zaresu-t.j. dôkaz, že pozemok bol magistrátny- o neštandartnej likvidácii sú doklady

Rovnako je zarážajúce neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu.

Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého  vyhradenú zeleň, tak ako to bolo dovtedy aj v smernom územnom pláne z roku 1976. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.

Pozemok parku , po dostavbe Rozhlasu prešiel v roku 1986 riadnou hospodárskou zmluvou na Zares -Zahradnícke a rekultivačné služby hl.22 mesta a správa mestskej zelene ako mu to prikazovalo územné rozhodnutie.  otom prišla neprehľadná a nezákonná likvidácia mestskej organizácie Zares, ku ktore sa dajú doložiť doklady toto dokazujúce.

Pomocou vykonštruovaných argumentov bol pozemok  úplne jednoducho so súhlasom p.Rešovskej zo Zaresu, p. Judr. Jany Ronalovej a pracovníkmi Vojenskej ubytovacej správy.

 Park mohlo pred pochybnými manipuláciami a následným predajom zachrániť vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Kresánkom. Pretože Ministerstvo obrany  konkretne Krajska vojenská ubytovacia správa predali v roku 1991 pozemok, ktorý im nepatril za 10.300 Sk t.j 3 Sk/m2 . My sme sa o tejto skutočnosti dozveli po piatich rokoch od predaja v roku 1996 a začali sme boj o záchranu parku. Hoci sme upozornili všetky inštitúcie samosprávy, vtedajšie vedenie mesta zasa na čele s primátorom Kresánkom, neurobilo žiadne právne kroky na vyriešenie tejto situácie a neurobil ich ani Moravčík ani Ďurkovský za dve volebné obdobia. Skôr nás všetci využili.

Hoci stanoviská  odborných útvarov územného plánovania jasne deklarovali zeleň,  že aj v rámci občianskej vybavenosti je pozemok parku pod graficky znakom 3 definovaný ako zeleň. Čiže my občania sme sa podujali na záchranu zelene v Starom meste a to zelene , ktorá vlastne po reštrukturalizácii samosprávy od roku 1990 a zrušení Zaresu naozaj patrila mestu. A trvá to už 19-tý rok t.j.od apríla.

 Bratislavský územný plán sa v roku 1993 aktualizoval. Pri aktualizácii boli zmeny v územnom pláne, ale žiadna zo zmien sa netýkala parku, ani jeho najbližšieho okolia. To znamená, že park bol naďalej vyhradenou zeleňou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

podvod

(sused, 14. 7. 2010 21:41)

banda podvodnikov,od min.obrany az po zipp....ludia bez chrbtovej kost.