Choď na obsah Choď na menu
 


Právna analýza k vlastníckym vzťahom k parku Belopotockeho

17. 1. 2010

Advokatska kancelária Radvanská 21, 811 01 Bratislava

advokatka Maria Kolíková zapísaná v zozname SAK pod č.1871

Tel/fax +421-2-5441 9234 e-mail:office@kolikova.sk, www.kolikova.sk

 

pre

Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

V Bratislave, 8. mája 2009

 

 

 

 

Vec: Stanovisko

k nakladaniu s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, na ktorej sa nachádza tzv. Belopotockého parčík (ďalej v texte aj len „predmetná nehnuteľnosť“)

 

A – časť : stanoviská k zadaniam

 

1.     Oprávnenosť nakladania Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave 16.-17. decembra 1991 s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto.

 

Stanovisko:

Na základe predložených dokumentov nie je preukázané, že Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa bola oprávnená nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, konkrétne previesť jej vlastníctvo na súkromnú obchodnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. v Bratislave na základe hospodárskej zmluvy podpísanej zmluvnými stranami v dňoch 16. a 17. decembra 1991. Po prvé nie je preukázané, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislava bola oprávnená ako subjekt disponujúci s oprávnením vlastníka nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou. Po druhé, ak by Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave takýmto subjektom aj bola, máme za to, že neboli splnené zákonné podmienky na prevod predmetnej nehnuteľnosti zo štátneho vlastníctva do vlastníctva súkromnej spoločnosti.

Čo sa týka otázky, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave ako subjekt, bola oprávnená nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, z predložených dokumentov vyplýva, že vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti mal v kľúčovom čase ZARES, mestský podnik v likvidácii (ďalej len „ZARES“). Keďže žiaden z právnych úkonov smerujúcich k zmene vlastníctva neuskutočnil likvidátor tohto podniku, ako jediný oprávnený v tom čase konať za ZARES, úkony iných osôb v mene tohto podniku je potrebné považovať za neplatné. Likvidátor ZARES-u, Ing Peter Augustin, bol zapísaný do podnikového registra dňa 7. októbra 1991. Hlavné mesto Bratislava v tomto čase bolo v postavení zakladateľa voči ZARES-u a v prípade akéhokoľvek zostatku z likvidácie by rozhodovalo o ďalšom nakladaní s daným majetkom. Ako je aj zrejmé napríklad z uznesenia mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy č. 209/1992. Z predloženej kópie listu zo dňa 8. novembra 1991 adresovanom Československému rozhlasu od Správy mestskej zelene vyplýva, že v čase, kedy bol ZARES v likvidácii, v jeho mene sa fakticky vzdala jeho majetku – predmetnej nehnuteľnosti – riaditeľka Ing. Zdenka Rešovská Správy Mestskej Zelene v Bratislave. Urobila tak tým v tomto liste, že uznala neplatnosť hospodárskej zmluvy o prevode práva hospodárenia k predmetnej nehnuteľnosti z Československého rozhlasu na ZARES. Uvedený list zo dňa 8. novembra 1991 bol na základe predložených dokumentov pravdepodobne podkladom pre „navrátenie“ správy predmetnej nehnuteľnosti Ministerstvu obrany SR. Keďže však pani Ing. Rešovská nebola oprávnená konať v mene ZARES-u, akékoľvek jej vyjadrenie je právne irelevantné. Naviac samotný list s ohľadom na jeho ostatný obsah sa javí ako zmätočný prejav vôle. Hlavné mesto Bratislava ako zakladateľ mestského podniku ZARES, na ktorý bola prevedená správa predmetnej nehnuteľnosti, mal dôsledne dohliadať nad zákonným priebehom likvidácie ZARES-u s dôrazom na jeho hospodárnosť. Dôkazom toho, že by takto predstavitelia hlavného mesta Bratislavy postupovali, by boli úkony smerujúce k zachovaniu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta Bratislavy, napríklad tým, že by hlavné mesto Bratislava podalo na súd žalobu na určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu neplatných právnych úkonov smerujúcich k zmene vlastníckych vzťahov k predmetnej nehnuteľnosti počas likvidácie ZARES-u.

Na záver tohto stanoviska poukazujeme na to, že sme vychádzali len z kópií predložených dokumentov, miestami nečitateľných, na niektorých podstatných častiach poškrtaných, na čo konkrétne poukazujeme v časti odôvodnenia. Bez ohľadu na nedostatok dôslednej exaktnosti tohto stanoviska pre neexistenciu originálnych dostatočných podkladov máme za preukázané, že príslušné orgány a zložky Ministerstva obrany SR, likvidátor ZARES-u, predstavitelia hlavného mesta SR Bratislavy, ani Slovenského rozhlasu, nekonali tak, aby ochránili kultúrnu hodnotu verejného majetku, ktorým je Belopotockého parčík ako pozostatok Esterházyho záhrady. 

Je však zrejmé, že pri prevode predmetnej nehnuteľnosti z Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave na súkromnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. neboli splnené zákonné podmienky prevodu upravené vo vyhláške č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom (najmä s ohľadom na ustanovenie §14 ods. 8 tejto vyhlášky).

 

2.     Oprávnenosť nakladania spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. s s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, v súčasnosti.

 

Stanovisko:

Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. je oprávnená v súčasnosti nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou ako vlastník s ohľadom na inštitút vydržania vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

Ako vyplýva z nášho stanoviska na vyššie položenú otázku zadania, prevod predmetnej nehnuteľnosti na spoločnosť INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave na základe hospodárskej zmluvy z decembra 1991 s Krajskou vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v Bratislave, považujeme pre vyššie uvedené dôvody za neplatný. Z pohľadu inštitútu vydržania považujeme tiež spoločnosť INTERAX spol. s r.o. za nedobromyseľnú ohľadom držby predmetnej nehnuteľnosti, pretože predstavitelia štatutárnych orgánov tejto spoločnosti museli vedieť s ohľadom na princíp, že „neznalosť zákona neospravedlňuje“, že nadobudli predmetnú nehnuteľnosť v rozpore so zákonom, konkrétne najmä s ustanoveniami §14 ods. 8 vyhlášky č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom. Vzhľadom na prepojenosť v osobách spoločníkov aj konateľov  medzi spoločnosťami INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne nepovažujeme za dobromyseľnú ani spoločnosť INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne, a teda ani táto spoločnosť podľa nášho názoru by nemohla vydržať vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti a počas jej držby ani neplynula vydržacia desaťročná lehota k predmetnej nehnuteľnosti. K prevodu na spoločnosť INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne došlo na základe kúpnej zmluvy podpísanej 27. novembra 1992 a pravdepodobne zavkladovanej 1. decembra 1992.

Následne však došlo k ďalším prevodom, a to na spoločnosť AXE FIN, spol. s r.o. (kúpna zmluva podpísaná 19. júla 1996 a tohto dňa aj zavkladovaná), ďalej spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 4. októbra 2004), spoločnosť STRABAG-ZIPP Development s.r.o. (kúpna zmluva zo dňa 25. augusta 2008) a nakoniec opäť na spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 21. novembra 2008). Keďže nie sú zrejmé prepojenia v osobách konateľov, ani spoločníkov medzi spoločnosťou AXE FIN, spol. s r.o. a predošlými dvoma držiteľmi predmetnej nehnuteľnosti (INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne) považujeme deň zavkladovania predmetnej nehnuteľnosti v prospech spoločnosti AXE FIN, spol. s r.o. za deň začatia plynutia 10 ročnej vydržacej lehoty (19. júl 1996), pretože až túto spoločnosť možno považovať za dobromyseľnú.

Preto za deň vydržania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti považujeme 19. júl 2006 a za prvého vlastníka na základe vydržania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti považujeme spoločnosť AXE FIN, spol. s r.o. Pri ďalšom prevode predmetnej nehnuteľnosti na ZIPP Bratislava, spol. s r.o., plynutie doby vydržania pokračovalo, až kým dňa 19. júla 2006 nedošlo k vydržaniu, pričom  v tomto čase bola predmetná nehnuteľnosť stále v držbe ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

 

 

3.     Aké možnosti právnej ochrany záujmu na oprávnenom nakladaní s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto má v súčasnosti Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, prípadne obyvatelia bývajúci v blízkom okolí tejto nehnuteľnosti?

4.     Aké možnosti právnej ochrany svojich oprávnených záujmov má dnes hlavné mesto SR Bratislava vo vzťahu k nehnuteľnosti parc. č. 7855/1 zapísanej na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto?

 

Stanovisko k 3. a 4. zadaniu:

V súčasnosti nám nie sú známe žiadne okolnosti, pre ktoré by bolo možné legitímne spochybniť nadobudnutie predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva súkromnej spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., a to ani v mene hlavného mesta SR Bratislavy, ani v mene štátu Slovenskej republiky, či v mene Slovenského rozhlasu alebo v mene Občianskej iniciatívy za zachovanie životného prostredia v Starom Meste či obyvateľov bývajúcich v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti.

Naviac s ohľadom na doterajšiu právnu úpravu a rozhodovaciu činnosť súdov pri posudzovaní tzv. aktívnej legitimácie osôb, ktoré sú oprávnené domáhať sa žalobou určenia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na súde, Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste či obyvatelia by boli v zložitej situácii pre preukázanie tzv. naliehavého právneho záujmu pre podanie danej žaloby. V tejto súvislosti poukazujeme na novo schválenú právnu úpravu v zákone o majetku obcí a zákone o majetku vyšších územných celkov, ktorá bola zavedená poslednou schválenou novelou týchto zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky, zatiaľ ešte nepublikovanou v Zbierke Zákonov (novely ešte nie sú podpísané prezidentom SR). V prípade, že by novela menovaných zákonov nadobudla platnosť a účinnosť, obyvatelia obce/mesta/VÚC by mali možnosť napádať na súde hrubú nezákonnosť prevodov z majetku obcí/miest/VÚC (neuskutočnenie verejnej obchodnej súťaže a dražby).

 

Vyjadrenie na záver časti STANOVISKA:

Aj keď nie je možné ustáliť na základe predloženej dokumentácie, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave (Ministerstvo obrany SR) bola oprávnená disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou v decembri 1992, a teda či bola oprávnená prevádzať ju na ďalšie subjekty, zrejmé je, že prevod na súkromnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. v Bratislave bol nezákonný. Pre ochranu verejného majetku predstavitelia dotknutej štátnej správy (Ministerstvo obrany SR) ako aj samosprávy (hlavné mesto SR Bratislava) mali konať. Ak aj pre týchto predstaviteľov sa javila ako sporná otázka, či oprávneným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti bol v decembri 1992 štát alebo mesto, bolo na mieste podať žalobu na určenie, že vlastníkom nie je INTERAX spol. s r.o. v Bratislave, pretože podmienky prevodu na súkromnú spoločnosť neboli splnené.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.